Ing. Eva Nová            Daňový poradce ev.č. 05284

Daňové poradenství

Daňoví poradci zastupují klienty na úřadech, ručí za svou práci před úřady a jsou profesionály s odborným zázemím a vzděláváním v rámci Komory daňových poradců. Zpracování a podání daňového přiznání je daňovým poradenstvím ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb., což, kromě advokátů, nejsou oprávněny poskytnout jiné profese. Daňový poradce je pro klienta nejen zárukou vysoké odbornosti, ale klienti mají jistotu i v jejich povinném pojištění  pro odpovědnost za škodu způsobenou klientovi při výkonu daňového poradenství. Tuto záruku pojištění nemůže nabídnout žádná jiná profese, navíc zplnomocnění daňového poradce k podání daňového přiznání k dani z příjmu přináší poplatníkovi tříměsíční posunutí termínu pro podání daňového přiznání. 

Jak vám pomůže daňový poradce

Daňový poradce se postará o veškerá podání a hlášení a to včetně zastupování při komunikaci a kontrole před finančním úřadem a v případě sporů i u správního soudu, kde má totožné postavení jako advokát. Všechno navíc půjde rychle díky bezproblémové elektronické komunikaci. Daňový poradce tak předejde škodě, kterou si poplatník může způsobit, když se bude snažit obstarat si daňové záležitosti sám. Jednoduše vám daňový poradce pomůže s daňovými záležitostmi a bude vás obhajovat při jednání s příslušnými úřady. Společným jmenovatelem daňových poradců je profesionalita, plnění povinností vyplývající ze zákona o daňovém poradenství a zázemí profesní organizace, která jim umožňuje získávat nejaktuálnější informace o vývoji jak legislativy, tak judikatury, a která jim umožňuje absolvovat vysoce kvalitní profesní vzdělání.

Daňový poradce je profesionál v oblasti daní

Daňový poradce je jedinou profesí v České republice, která abolvovala zákonem stanovenou zkoušku v oboru daňového poradenství.  O její náročnosti svědčí to, že ji v průměru dokáže úspěšně absolvovat jen okolo 20% uchazečů.  Kromě daňové oblasti mají zkoušky přesah i do dalších oborů, zejména do účetnictví. Daňový poradce je ale navíc odborníkem na daňové řízení, což se stává neocenitelné při komunikaci s finančním úřadem. Součástí daňového poradenství je často i oblast účetnictví, problematika sociálního a zdravotního pojištění, ekonomiky a podobně. Daňoví poradci se průběžně vzdělávají a udržují si tím svoji kvalifikaci stále na vysoké odborné úrovni. Daňoví poradci stojí vždy na straně klienta a chrání a prosazují jeho oprávněné zájmy, mají širokou profesní mlčenlivost, a proto vztah s klientem může být založen na skutečné důvěře. Jako jediní na trhu mají pro oblast daňového poradenství povinné profesní pojištění. 

Daňový poradce šetří váš čas a peníze

Daňový poradce za vás převezme starosti s vaším daňovým přiznáním, případně přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Tím ale jeho práce zdaleka nekončí. Samostatnou kapitolou jsou zásadní úspory času, prostředků a mnohdy i daňových doměrků v případě, že vás zastupuje daňový poradce vůči správci daně. Daňový poradce se jednak  dovede orientovat v procesních postupech a jednak ze zkušenosti nebo z výměny zkušeností či z profesních školení má podrobný přehled o výkladech finanční správy k jednotlivým sporným či problematickým otázkám a položkám, které hrají roli při vyměřování daně nebo jiných krocích správce daně. Díky plné moci na zastupování před finančním úřadem se může komplexně postarat  o plnění vašich daňových povinností i v průběhu roku, kdy se zbytečnými úkony nebo naopak nečinností můžete dostat do zbytečných problémů. Co je pro daňového poradce standardní úkon, nemá zpravidla ani poplatník, ani jiná poradenská profese, šanci, v rámci znalostních a časových limitů, zajistit.

Daňový poradce se dokáže orientovat v problematice výrazně rychleji, protože má k dispozici celou řadu profesionálních nástrojů, které  mu buď poskytuje Komora, nebo si je poradce zajišťuje sám. V dnešní době velmi častých legislativních i metodických změn je efektivita práce daňového poradce  podstatně vyšší než kohokoliv jiného, kdo daňovým otázkám věnuje málo nebo jen okrajově.

Daňový poradce garantuje svou práci

Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil sám daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Pro účely garance profesní mlčenlivosti musí být každý daňový poradce pojištěn, což Komora daňových poradců pravidelně kontroluje. Toto pojištění se vztahuje na škodu, způsobenou výkonem daňového poradenství, jehož základem je krytí škod za sankce (například pokuty a penále), vzniklé stanovením špatné daňové povinnosti. Takové pojištění v tomto rozsahu žádná jiná profese nabídnout nemůže a tak často dochází k tomu, že například účetní určité pojištění má, ovšem při detailnějším ověření se často jedná o pojistku, která se nevztahuje na škody, plynoucí z daní. I pojišťovny si hlídají svá rizika a zohledňují prokazatelnou kvalifikaci daňových poradců. Nedílnou součástí pravidel pro výkon daňového poradenství je i Etický kodex, ke kterému se jednotliví daňoví poradci přihlašují, což lze ověřit v seznamu daňových poradců.

Daňový poradce je zaštítěn Komorou

Činnost daňových poradců podléhá specializovanému zákonu o daňovém poradenství, který přináší garance a jistotu pro klienty daňových poradců a povinnosti pro samotné daňové poradce. Zákonná záruka odpovědnosti, mlčenlivosti, profesní odpovědnosti nebo povinnost pojištění jsou věci, které nemůže žádná jiná profese nabídnout. Součástí garancí veřejnosti a klientům daňových poradců je mimo jiné také účinný systém dozorčího a disciplinárního řízení. Komora se seriózně zabývá stížnostmi na svoje členy, a pokud se prokáže ze strany daňového poradce porušení profesních předpisů, udělí Komora sankci. Sankce začíná u napomenutí, často se však jedná o peněžitou pokutu, ve výjimečných případech dochází k vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců.